[1]
Rayenko, G.F., Avksentiev, O.S., Saberov, V.S., Ryabitsky, A.B., Yenya, V.I., Komarovska-Porokhnyavets, O.Z., Lubenets, V.I. and Korotkikh, N.I. 2022. Synthesis and the Antimicrobial Activity of Salt Carbenoid Compounds. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. 20, 2 (Jul. 2022), 14–26. DOI:https://doi.org/10.24959/ophcj.22.258880.