(1)
Rayenko, G. F.; Avksentiev, O. S.; Saberov, V. S.; Ryabitsky, A. B.; Yenya, V. I.; Komarovska-Porokhnyavets, O. Z.; Lubenets, V. I.; Korotkikh, N. I. Synthesis and the Antimicrobial Activity of Salt Carbenoid Compounds. J. Org. Pharm. Chem. 2022, 20, 14-26.