Rayenko, G. F., Avksentiev, O. S., Saberov, V. S., Ryabitsky, A. B., Yenya, V. I., Komarovska-Porokhnyavets, O. Z., Lubenets, V. I., & Korotkikh, N. I. (2022). Synthesis and the Antimicrobial Activity of Salt Carbenoid Compounds. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry, 20(2), 14–26. https://doi.org/10.24959/ophcj.22.258880