RAYENKO, G. F.; AVKSENTIEV, O. S.; SABEROV, V. S.; RYABITSKY, A. B.; YENYA, V. I.; KOMAROVSKA-POROKHNYAVETS, O. Z.; LUBENETS, V. I.; KOROTKIKH, N. I. Synthesis and the Antimicrobial Activity of Salt Carbenoid Compounds. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 14–26, 2022. DOI: 10.24959/ophcj.22.258880. Disponível em: http://ophcj.nuph.edu.ua/article/view/258880. Acesso em: 29 sep. 2022.