Rayenko, Gennady F., Olexandr S. Avksentiev, Vagiz Sh. Saberov, Alexey B. Ryabitsky, Vasil I. Yenya, Olena Z. Komarovska-Porokhnyavets, Vira I. Lubenets, and Nikolai I. Korotkikh. 2022. “Synthesis and the Antimicrobial Activity of Salt Carbenoid Compounds”. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry 20 (2):14-26. https://doi.org/10.24959/ophcj.22.258880.