Rayenko, G. F., Avksentiev, O. S., Saberov, V. S., Ryabitsky, A. B., Yenya, V. I., Komarovska-Porokhnyavets, O. Z., Lubenets, V. I. and Korotkikh, N. I. (2022) “Synthesis and the Antimicrobial Activity of Salt Carbenoid Compounds”, Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry, 20(2), pp. 14–26. doi: 10.24959/ophcj.22.258880.