Rayenko, G. F., O. S. Avksentiev, V. S. Saberov, A. B. Ryabitsky, V. I. Yenya, O. Z. Komarovska-Porokhnyavets, V. I. Lubenets, and N. I. Korotkikh. “Synthesis and the Antimicrobial Activity of Salt Carbenoid Compounds”. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry, vol. 20, no. 2, July 2022, pp. 14-26, doi:10.24959/ophcj.22.258880.