Vol 12, No 2(46) (2014)

Table of Contents

The structure of 2-arylhydrazones 1R-3-(4-pyridinyl)-1,2,3-propanetrione PDF (Русский)
V. A. Kovtunenko, L. M. Potikha, T. S. Bulda, R. I. Zubatyuk, O. V. Shishkin 4-14
Synthesis of 4,4,6-trimethyl-8-R-4H-pyrrolo [3,2,1-ij] quinoline-1,2-diones PDF (Русский)
E. V. Lescheva, S. M. Medvedeva, Kh. S. Shikhaliev 15-20
Complexation of calix[4]arene hydroxymethyl-phosphonic acid with tryptophan and N-acetyl-tryptophan amide PDF
O. I. Kalchenko, S. O. Cherenok, R. V. Rodik, Y. Mely, A. S. Klymchenko, V. V. Gorbatchuk, V. I. Kalchenko 21-26
Synthesis of 7-carboxyalkylthio-5,6,7,8-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-e]diazepin-4-ones PDF (Українська)
S. M. Kemskiy, A. V. Bol’but, M. V. Vovk 27-31
Enhancement of the base for 3,7-disubstituted [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7H)-one derivatives as promising pharmaceutical agents PDF
K. Yu. Kulikovska, S. S. Kovalenko, O. G. Drushlyak, I. O. Zhuravel, S. M. Kovalenko 32-35
Synthesis and the antimicrobial activity of precarbene and metalcarbene compounds of the imidazole series PDF (Українська)
V. Sh. Saberov, K. O. Marichev, M. I. Korotkikh, O. P. Shvaika, R. V. Rodik, A. B. Drapailo, T. M. Pekhtereva, O. Z. Komarovska-Porokhnyavets, V. I. Lubenets, V. P. Novikov 36-43
Synthesis and the antimicrobial activity of metalcarbene compounds of the triazole series PDF (Українська)
N. V. Glinyana, V. Sh. Saberov, A. V. Knishevitsky, N. I. Korotkikh, O. P. Shvaika, O. S. Papayanina, O. Z. Komarovska-Porokhnyavets, V. I. Lubenets, V. P. Novikov 44-52
Methyl-substituted anilides of 4-hydroxy-1-methyl-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazine-3-carb-oxylic acid. Synthesis, spectral characteristics and biological properties PDF (Русский)
I. V. Ukrainets, L. O. Petrushova, S. P. Dzyubenko 53-58
Synthesis of new pyrazoline-thiazoles and their biological activity PDF (Українська)
D. Ya. Havrylyuk 59-64
N-phenethyl-2-hydroxy-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxamides as possible anti-viral agents PDF (Русский)
I. V. Ukrainets, K. A. Taran, N. L. Bereznyakova 65-69
Targeted synthesis of a series of 4-o-aryl- and 4-N-alkyl/arylquinazolines for stu-dying the JNK-kinase activity PDF (Українська)
I. Yu. Kapustyansky, S. M. Kovalenko, L. V. Yevsieieva, O. V. Zaremba 70-75
The antioxidant activity of pyridylhydrazones of aromatic aldehydes PDF (Русский)
V. V. Vinogradov, A. M. Nikolayevsky, O. I. Khizhan 76-82