Vol 12, No 3(47) (2014)

Table of Contents

Synthesis of fused pyrimidine derivatives using NCNCC+C approach PDF (Українська)
D. S. Granat, A. V. Biitseva, O. O. Grygorenko, S. V. Ryabukhin 3-16
Investigation of sorption of calix[4]arene and calix[4]resorcinarene tetraalkyl derivatives with the LiChrosorb RP 18 surface by RP HPLC and molecular modelling methods PDF
O. I. Kalchenko, S. O. Cherenok, L. I. Savonik, A. V. Solovyov, V. V. Gorbachuk, V. I. Kalchenko 17-22
Improved synthesis, spectral characteristics and spatial structure of ethyl 2-hydroxy-8-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate PDF (Русский)
I. V. Ukrainets, N. L. Bereznyakova, K. A. Taran, O. O. Davidenko 23-27
Synthesis and antimicrobial activity of 4-chloro-5-(2-nitrovinyl)-1H-imidazoles and products of their interaction with 3-methyl-2-pyrazolin-5-one PDF (Українська)
V. O. Chornous, O. Ya. Mel’nyk, A. M. Grozav, N. D. Yakovychuk, M. V. Vovk 28-32
Synthesis of new 4,4-spirocycloalkenic 1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione derivatives by ring-closing metathesis reactions PDF (Українська)
V. M. Holovatiuk, Yu. V. Bezugly, V. I. Kashkovsky 33-37
Synthesis and cytotoxicity of aminoethoxydiphenyls PDF (Українська)
S. O. Zanoza, G. V. Maltzev, S. A. Lyakhov, S. A. Andronati, M. Yu. Zubritskiy, O. S. Bogorad-Kobelska, O. V. Plotka, N. M. Zholobak, M. Ya. Spivak 38-44
Synthesis, the antioxidant and antibacterial activity of fluoroalkyl substituted thiazolidinones and thiazinanones incorporating an aminophosphonate or aminocarboxylate fragment PDF (Українська)
I. P. Yelenich, Yu. V. Rassukana, Ya. Ya. Khomutnyk, M. M. Kornet, O. A. Brazhko, A. D. Synytsya, P. P. Onys’ko 45-48
Methods of synthesis, structure and biological activity of 5-nitro-9-N-arylaminoacridines PDF (Українська)
S. G. Isaev, H. O. Yeryomina, T. A. Kostina, N. Yu. Sheveleva 49-53
Selective reduction and oxidation of 1-aryl-5-aryl-sulfanyl-6-phenylpiperidine-2-ones PDF (Українська)
N. M. Tsyzoryk, A. I. Vaskevych, M. V. Vovk 54-58
Complexation of 4-amino-N-hydroxybenzamide with Ru(III), Rh(III) and Pd(II) ions PDF (Українська)
Yu. L. Zborovskii, I. V. Babichuk, V. V. Orysyk, S. I. Orysyk, V. I. Pekhnyo, M. V. Vovk 59-65
Synthesis of substituted 2-hydrazinoquinazolin-4-ones as intermediates for heterocyclic compounds synthesis PDF (Українська)
S. Yu. Danilchenko, O. G. Drushlyak, S. M. Kovalenko 66-73
Chemical properties of 3-(5-amino-1H-1,2,4-triazol-1-yl)- and 3-(2-amino-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-3-phenylpropanehydrazides PDF (Українська)
N. V. Svitlichna, O. O. Shishkina, V. V. Borodina, F. G. Yaremenko, V. V. Lipson, V. I. Musatov, V. M. Bondarenko 74-80