Vol 11, No 3(43) (2013)

Table of Contents

The study of complexation of 5,17-bis-(n-tolyliminomethyl)- 25,27-dipropoxycalix[4]arene with benzoic acids by rp hplc and molecular modeling methods PDF
O. I. Kalchenko, S. O. Cherenok, V. I. Kalchenko, A. V. Solovyov, V. V. Gorbatchuk 3-8
Synthesis and the antimicrobial activity of ethyl 5-methyl-2-(alkylthio)-4-oxo-3,4-dihydrothieno [2,3-d]pyrimidine-6-carboxylates PDF
O. V. Tkachenko, S. V. Vlasov, S. M. Kovalenko, I. O. Zhuravel’, V. P. Chernykh 9-15
Synthesis and diuretic properties of n-aryl- 6-hydroxy-2-methyl-4-oxo-2,4-dihydro-1h-pyrrolo [3,2,1-ij]quinoline-5-carboxamides with electron-acceptor substituents in the anilide fragment PDF
I. V. Ukrainets, M. Yu. Golik, O. L. Shemchuk, V. M. Kravchenko 16-21
Synthesis of pyrazol-4-carbonitriles by thermal dehydratation of pyrazol-4-carbaldehyde oximes PDF (Українська)
M. K. Bratenko, N. V. Panasenko, M. V. Vovk 22-25
Reactivity of phenylanthranilic acids derivatives. Xxiii. Synthesis and acid-base properties of 4,5-dymethoxy-n-(2´-carboxyphenyl)anthranilic acids PDF
S. G. Isaev, O. M. Sviechnikova, A. O. Devyatkina, T. A. Kostina, T. N. Svyatska 26-31
"Green" synthesis of ethyl 4-hydroxy-2-oxo- 1,2-dihydroquinoline-3-carboxylates PDF
I. V. Ukrainets, O. V. Gorokhova, X. V. Andreeva, N. Yu. Golik 32-35
Carbon-carbon and carbon-heteroatom conjugate addition of n-substituted maleimides to 4h-1,2,4- triazol-3-thioles, 2-amino-1,3-thiazoles, 1h-imidazole and 2-phenylindolizine catalyzed by lewis acids PDF
T. V. Matviiuk, M. V. Gorichko, C. Lherbet, M. Baltas, Z. V. Voitenko 36-42
The synthesis and investigation of vasoactive properties of new phosphorylated peptidomimetics PDF (Українська)
I. N. Iakovenko, O. I. Lukashuk, K. M. Kondratyuk, A. V. Golovchenko, V. V. Zhyrnov, V. S. Brovarets 43-50
The structure and biological properties of (4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-quinolin-3-yl)acetic acid and its esters PDF (Русский)
I. V. Ukrainets, O. V. Mospanova, T. V. Alexeeva 51-55
Heterocyclisation on the basis of ethyl 1-aryl-4-(bromoacetyl)-5-methyl-1h-pyrazo-le-3-carboxylates PDF (Українська)
M. A. Potopnyk, V. S. Matiychuk, M. D. Obushak 56-61
The study of the structure – anticancer activity relationship of 4-thiazolidinone derivatives using multivariate adaptive regression splines PDF (Русский)
O. T. Devinyak, R. B. Lesyk 62-67
The synthesis of 1-(triethylsilyl)-3-[4-(hetaryl)phenyl]-5-(trimethylsilyl)penta-1,4-diyn-3-ols PDF (Українська)
Iaroslav Baglai, Valérie Maraval, Z. V. Voitenko, Yu. M. Volovenko, Remi Chauvin 68-71
One-pot synthesis of the substituted imidazolidin-2-ones with participation of thiobarbituric acid, ureas and arylglyoxals PDF (Українська)
N. M. Kolos, L. L. Zamigaylo, N. V. Chechina 72-77
New steroidal glycoside of allium cyrilіlii racemes PDF (Українська)
N. V. Tolkachova, O. S. Shashkov, V. Ya. Chyrva 78-82