Vol 16, No 2(62) (2018)

Table of Contents

The synthesis and transformation of 4-phosphorylated derivatives of 1,3-azoles PDF (Українська)
E. R. Abdurakhmanova, K. M. Kondratyuk, O. V. Holovchenko, V. S. Brovarets 3-30
The synthesis and structural functionalization of 6-substituted 2,3-dihydroimidazo[2,1-b] [1,3]thiazol-5-ones PDF (Українська)
L. M. Saliyeva, R. I. Vas’kevich, N. Yu. Slyvka, M. V. Vovk 31-41
Molecular docking and assessment of thiacalix[4]arene and sulfonylcalix[4]arene as a platform for designing glutathione S-transferase inhibitors PDF (Українська)
Yu. V. Shulga, O. L. Kobzar, I. M. Mischenko, V. Yu. Tanchuk, V. V. Sychoveev, V. I. Kalchenko, A. I. Vovk 42-48
Development of quality control methods for the substance 4-benzyl-1-{4-[4-(4-methoxyphenyl)- piperazin-1-yl]-4-oxobutyl}[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolin-5(4H)-one PDF (Українська)
S. Yu. Danylchenko, S. M. Kovalenko, S. M. Gubar, I. S. Zhuk, I. O. Mariutsa 49-59