Vol 16, No 3(63) (2018)

Table of Contents

Trifluoromethyl-containing 3,4-dihydropyrimidine-2-ones and their condensed analogs PDF (Українська)
S. V. Mel’nikov, V. M. Tkachuk, V. A. Sukach, M. V. Vovk 3-23
The assessment of sulfonylcalix[4]arene derivatives as inhibitors of protein tyrosine phosphatases PDF
V. M. Buldenko, V. V. Trush, O. L. Kobzar, A. B. Drapailo, S. G. Vyshnevsky, V. I. Kalchenko, A. I. Vovk 24-29
Development and validation of the HPLC/UV-procedure of secnidazole determination PDF
O. V. Shovkova, L. Yu. Klimenko, Z. V. Shovkova, T. A. Kostina 30-38
5-Sulfurofunctionalized (1,3-thiazolidin-2-ylidene)pyrimidine-2,4,6-triones and their antibacterial activity PDF (Українська)
M. V. Litvinchuk, A. V. Bentya, A. M. Grozav, N. D. Yakovychuk, N. Yu. Slyvka, M. V. Vovk 39-44
Synthesis, the antibacterial and antifungal action of 4-aminopyrazolo[1,5-a]pyrazines PDF (Українська)
Ye. V. Hrynyshyn, H. R. Musiichuk, N. M. Tsyzoryk, A. M. Grozav, N. D. Yakovychuk, A. V. Bol’but, M. V. Vovk 45-49
The effect of 5,11,17,23-tetrakis(diisopropoxyphosphonyl)- 25,26,27,28-terapropoxycalix[4]arene on the chromatographic separation of ecologically hazardous aromatic compounds PDF
O. I. Kalchenko, S. O. Cherenok, A. V. Solovyov 50-56
Synthesis and the study of the antimicrobial activity of N-aryliden-2-oxo-3,3-diphenil-2,3- dihydro-1H-thieno[3,4-b]pyrrol-6-carbohydrazides PDF (Українська)
K. M. Sytnik, T. P. Osolodchenko, S. V. Kolisnyk, Ye. I. Syumka 57-62