Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13, No 4(52) (2015) Methylation of position 8 in the pyridine moiety of the N-(benzyl)-2-hydroxy-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxamide molecule as an attempt to enhance their analgesic properties Abstract   PDF
I. V. Ukrainets, O. V. Gorokhova, L. V. Sydorenko, S. G. Taran
 
Vol 13, No 2(50) (2015) Multicomponent synthesis of substituted N-aryl-4-aryl(3-pyridinyl-5-cyano)-6-(3,4-dihydroxybenzoylmethylsulphanyl)-2-methylnicotinamides, 6-allyl(carbamoylmethyl)sulphanyl-N-(4-chlorophenyl)-3-cyano-4-hetaryl-2-methyl-1,4-dihydronicotinamides and their antiradical and membrane-stabilizations properties Abstract   PDF (Українська)
V. D. Dyachenko, O. O. Gonchar, I. V. Dyachenko
 
Vol 13, No 3(51) (2015) N-acylation of amino-9,10-anthraquinones by the system of strong carboxylic acid – ammonium thiocyanate Abstract   PDF
V. I. Zvarych, M. V. Stasevych, V. V. Lunin, V. P. Novikov, M. V. Vovk
 
Vol 13, No 1(49) (2015) New derivatives of isonicotinic acid hydraside as potential antitubercular agents Abstract   PDF (Українська)
N. B. Goncharenko, V. V. Blagodatnyi, V. V. Kovalishyn, І. M. Kopernyk, O. P. Kozachenko, V. S. Brovarets, L. О. Metelytsia
 
Vol 13, No 1(49) (2015) Peculiarites of interaction between 3-(2-aminophenyl)-6-R-1,2,4-triazin-5(2H)-ones and cyclic anhydrides of non-symmetric dicarboxylic acids Abstract   PDF
O. Yu. Voskoboynik, D. Yu. Skorina, S. V. Shishkina, O. V. Shishkin, S. I. Kovalenko, V. V. Ivchuk
 
Vol 13, No 2(50) (2015) Phosphonomethylated derivatives of dinitroanilines Abstract   PDF (Українська)
A. L. Chuiko, Yu. V. Korotkiy, V. A. Bondar
 
Vol 14, No 2(54) (2016) Polycyclic systems with the pyridopyrimidine and pteridine nuclei Abstract   PDF (Українська)
I. V. Dyachenko, R. I. Vaskevich, M. V. Vovk
 
Vol 13, No 2(50) (2015) Polymorphism and the analgesic activity of N-(3-pyridylmethyl)-4-hydroxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxamide Abstract   PDF
I. V. Ukrainets, O. V. Mospanova, N. L. Bereznyakova, O. O. Davydenko
 
Vol 12, No 4(48) (2014) Reactions of N-alkylhydrazones of aliphatic ketones Abstract   PDF (Українська)
B. B. Kurpil’, S. P. Ivonin, D. M. Volochnyuk
 
Vol 13, No 2(50) (2015) Screening of the antiviral activity in the range of C5 and N3 substituted 4-thiazolidinone derivatives Abstract   PDF
D. V. Kaminskyy
 
Vol 13, No 2(50) (2015) Synthesis and alkylation of 6-(1H-benzimidazol-2-yl)-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-ones Abstract   PDF
S. V. Vlasov, S. M. Kovalenko, V. P. Chernykh, K. Yu. Krolenko
 
Vol 12, No 4(48) (2014) Synthesis and analgesic activity of N-(benzothiazol-2-yl)-4-hydroxy-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxamides Abstract   PDF (Русский)
I. V. Ukrainets, L. A. Petrushova, S. P. Dzyubenko, L. O. Grinevich
 
Vol 13, No 1(49) (2015) Synthesis and in silico screening of novel 2-methylquinoline-4-ones bound with the pyrazol-5-ones moiety Abstract   PDF
V. O. Zubkov, N. I. Ruschak, O. L. Kamenetska, I. S. Gritsenko
 
Vol 13, No 2(50) (2015) Synthesis and N-alkylation of diethyl 4,7-dihydroazolo[1,5-a]pyrimidin-5,6-dicarboxylates Abstract   PDF
M. O. Kolosov, M. J. K. Al-Ogaili, O. G. Kulyk, V. D. Orlov
 
Vol 15, No 3(59) (2017) Synthesis and some transformations of 5-isoxazolylsulfonyl chlorides Abstract   PDF
P. S. Lebed, A. O. Tolmachov, Yu. O. Zubchuk, O. M. Boyko, M. V. Vovk
 
Vol 12, No 4(48) (2014) Synthesis and some transformations of alkyl N-(2-aryl-3-nitro-1,1,1-trifluoropropan-2-yl)carbamates Abstract   PDF (Українська)
V. M. Tkachuk, N. V. Melnichenko, K. V. Kovalchuk, V. A. Sukach, M. V. Vovk, V. G. Nenaidenko
 
Vol 12, No 4(48) (2014) Synthesis and study of the antimicrobial activity of N-alkyl(dimethylaminoalkoxyacetammoniumchloride)-N′-[4-(hydroxymethyl)-1H-pyrazol-3-yl]ureas Abstract   PDF (Русский)
M. K. Bratenko, M. M. Barus, I. P. Burdenyuk, M. V. Vovk
 
Vol 13, No 1(49) (2015) Synthesis and the antimicrobial activity of 1-alkyl-5-methyl-3-phenyl-6-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-diones Abstract   PDF
S. V. Vlasov, T. P. Osolodchenko, S. M. Kovalenko, V. P. Chernykh
 
Vol 13, No 4(52) (2015) Synthesis and the antimicrobial activity of 3-(2-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-yl)propanoic acids Abstract   PDF
V. O. Zubkov, T. P. Osolodchenko, N. I. Ruschak, O. L. Kamenetska, O. V. Kiz
 
Vol 12, No 4(48) (2014) Synthesis and the antiresistant activity of acylated and supramolecular derivatives of ellagic acid Abstract   PDF (Русский)
Mustafa Ali Alhussein, A. V. Martynov
 
Vol 13, No 1(49) (2015) Synthesis and the biological activity of 4-hydroxy-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazin-3-carboxylic acids trifluoromethyl-substituted anilides Abstract   PDF
L. A. Petrushova, I. V. Ukrainets, S. P. Dzyubenko, L. A. Grinevich
 
Vol 15, No 1(57) (2017): Žurnal organìčnoï ta farmacevtičnoï hìmìï Synthesis and the diuretic activity of 8-aminosubstituted of 7-(2-hydroxy-3-p-metoxyphenoxypropyl-1)-3-methylxanthine Abstract   PDF
D. H. Ivanchenko, M. I. Romanenko, K. V. Aleksandrova, B. A. Samura, K. A. Duchenko, D. N. Sinchenko
 
Vol 13, No 1(49) (2015) Synthesis and the hypoglycemic activity of pyrazolidene-3-carboxylic acids and their derivatives exo-functionalized with the hydrazinilidene-1,3-thiazolidine fragment Abstract   PDF (Українська)
M. K. Bratenko, M. M. Barus, O. M. Denysenko, R. V. Rodik, M. V. Vovk, O. K. Yarosh
 
Vol 13, No 1(49) (2015) Synthesis and the study of physical and chemical properties of 2-((5-(phenoxymethyl)-4-R-1,2,4-triazole-3-yl)thio)ethan-1-ols and their derivatives Abstract   PDF
Yu. M. Kucheryavyi, A. G. Kaplaushenko, T. V. Panasenko, A. S. Korzhova, F. Al Zedan
 
Vol 15, No 3(59) (2017) Synthesis, the antifungal and antibacterial activity of N1-substituted N2-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)glycinamides Abstract   PDF (Українська)
L. M. Saliyeva, A. M. Grozav, N. D. Yakovychuk, N. Yu. Slyvka, M. V. Vovk
 
26 - 50 of 98 Items << < 1 2 3 4 > >>