Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 12, No 4(48) (2014) Synthesis and analgesic activity of N-(benzothiazol-2-yl)-4-hydroxy-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxamides Abstract   PDF (Русский)
I. V. Ukrainets, L. A. Petrushova, S. P. Dzyubenko, L. O. Grinevich
 
Vol 12, No 3(47) (2014) Synthesis and antimicrobial activity of 4-chloro-5-(2-nitrovinyl)-1H-imidazoles and products of their interaction with 3-methyl-2-pyrazolin-5-one Abstract   PDF (Українська)
V. O. Chornous, O. Ya. Mel’nyk, A. M. Grozav, N. D. Yakovychuk, M. V. Vovk
 
Vol 12, No 1(45) (2014) Synthesis and antiviral activity of [(9-R1-10-R2-3-R-2-oxo-2H-[1,2,4]-triazino[2,3-c]quinazolin-6-yl)thio]acetamides derivatives with the fragments of carcass amines Abstract   PDF
I. S. Nosulenko, O. Yu. Voskoboynik, G. G. Berest, S. L. Safronyuk, S. I. Kovalenko, A. V. Katsev, R. S. Sinyak, V. O. Palchikov
 
Vol 11, No 4(44) (2013) Synthesis and biological properties of 3-(3-cycloalkylcarbamoyl-4-hydroxy-2-oxo- 1,2-dihydroquinolin-1-yl)propanoic acids and their nitriles Abstract   PDF (Русский)
I. V. Ukrainets, O. V. Gorokhova, X. V. Andreeva
 
Vol 12, No 3(47) (2014) Synthesis and cytotoxicity of aminoethoxydiphenyls Abstract   PDF (Українська)
S. O. Zanoza, G. V. Maltzev, S. A. Lyakhov, S. A. Andronati, M. Yu. Zubritskiy, O. S. Bogorad-Kobelska, O. V. Plotka, N. M. Zholobak, M. Ya. Spivak
 
Vol 11, No 3(43) (2013) Synthesis and diuretic properties of n-aryl- 6-hydroxy-2-methyl-4-oxo-2,4-dihydro-1h-pyrrolo [3,2,1-ij]quinoline-5-carboxamides with electron-acceptor substituents in the anilide fragment Abstract   PDF
I. V. Ukrainets, M. Yu. Golik, O. L. Shemchuk, V. M. Kravchenko
 
Vol 13, No 1(49) (2015) Synthesis and in silico screening of novel 2-methylquinoline-4-ones bound with the pyrazol-5-ones moiety Abstract   PDF
V. O. Zubkov, N. I. Ruschak, O. L. Kamenetska, I. S. Gritsenko
 
Vol 13, No 2(50) (2015) Synthesis and N-alkylation of diethyl 4,7-dihydroazolo[1,5-a]pyrimidin-5,6-dicarboxylates Abstract   PDF
M. O. Kolosov, M. J. K. Al-Ogaili, O. G. Kulyk, V. D. Orlov
 
Vol 15, No 3(59) (2017) Synthesis and some transformations of 5-isoxazolylsulfonyl chlorides Abstract   PDF
P. S. Lebed, A. O. Tolmachov, Yu. O. Zubchuk, O. M. Boyko, M. V. Vovk
 
Vol 12, No 4(48) (2014) Synthesis and some transformations of alkyl N-(2-aryl-3-nitro-1,1,1-trifluoropropan-2-yl)carbamates Abstract   PDF (Українська)
V. M. Tkachuk, N. V. Melnichenko, K. V. Kovalchuk, V. A. Sukach, M. V. Vovk, V. G. Nenaidenko
 
Vol 12, No 4(48) (2014) Synthesis and study of the antimicrobial activity of N-alkyl(dimethylaminoalkoxyacetammoniumchloride)-N′-[4-(hydroxymethyl)-1H-pyrazol-3-yl]ureas Abstract   PDF (Русский)
M. K. Bratenko, M. M. Barus, I. P. Burdenyuk, M. V. Vovk
 
Vol 15, No 4(60) (2017) Synthesis and the activity assessment of adamantylcontaining thiazolium inhibitors of butyrylcholinesterase Abstract   PDF
A. D. Ocheretniuk, O. L. Kobzar, O. P. Kozachenko, V. S. Brovarets, A. I. Vovk
 
Vol 11, No 4(44) (2013) Synthesis and the antimicrobial activity 1-n-alkylated derivatives of 3-n-substituted 1H-thieno[3,2-d]pirimidine-2,4-diones Abstract   PDF
O. V. Tkachenko, S. V. Vlasov, S. M. Kovalenko, I. O. Zhuravel’, V. P. Chernykh
 
Vol 13, No 1(49) (2015) Synthesis and the antimicrobial activity of 1-alkyl-5-methyl-3-phenyl-6-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-diones Abstract   PDF
S. V. Vlasov, T. P. Osolodchenko, S. M. Kovalenko, V. P. Chernykh
 
Vol 11, No 4(44) (2013) Synthesis and the antimicrobial activity of 2-(1-acyl-3-piperidinyl)-1h-benzimidzoles de-rivatives Abstract   PDF (Русский)
S. M. Kovalenko, S. V. Vlasov, K. Yu. Krolenko, O. V. Zaremba, V. P. Chernykh
 
Vol 13, No 4(52) (2015) Synthesis and the antimicrobial activity of 3-(2-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-yl)propanoic acids Abstract   PDF
V. O. Zubkov, T. P. Osolodchenko, N. I. Ruschak, O. L. Kamenetska, O. V. Kiz
 
Vol 11, No 3(43) (2013) Synthesis and the antimicrobial activity of ethyl 5-methyl-2-(alkylthio)-4-oxo-3,4-dihydrothieno [2,3-d]pyrimidine-6-carboxylates Abstract   PDF
O. V. Tkachenko, S. V. Vlasov, S. M. Kovalenko, I. O. Zhuravel’, V. P. Chernykh
 
Vol 15, No 4(60) (2017) Synthesis and the antimicrobial activity of hexamethylene-Nmaleinimidospiroindole- 3,3’-pyrrolo[3,4-c]pyrrole derivatives Abstract   PDF
Ye. I. Suymka, R. G. Red’kin, L. A. Shemchuk, K. V. Hlebova, N. I. Filimonova
 
Vol 12, No 2(46) (2014) Synthesis and the antimicrobial activity of metalcarbene compounds of the triazole series Abstract   PDF (Українська)
N. V. Glinyana, V. Sh. Saberov, A. V. Knishevitsky, N. I. Korotkikh, O. P. Shvaika, O. S. Papayanina, O. Z. Komarovska-Porokhnyavets, V. I. Lubenets, V. P. Novikov
 
Vol 12, No 2(46) (2014) Synthesis and the antimicrobial activity of precarbene and metalcarbene compounds of the imidazole series Abstract   PDF (Українська)
V. Sh. Saberov, K. O. Marichev, M. I. Korotkikh, O. P. Shvaika, R. V. Rodik, A. B. Drapailo, T. M. Pekhtereva, O. Z. Komarovska-Porokhnyavets, V. I. Lubenets, V. P. Novikov
 
Vol 12, No 4(48) (2014) Synthesis and the antiresistant activity of acylated and supramolecular derivatives of ellagic acid Abstract   PDF (Русский)
Mustafa Ali Alhussein, A. V. Martynov
 
Vol 11, No 4(44) (2013) Synthesis and the biological action of thiosemicarbazones and (1,3-thiazol-2-yl)hyd-razones of [(1-aryl-5-formylimidazol-4-yl)thio]-acetic acids Abstract   PDF (Українська)
V. O. Chornous, A. O. Palamar, A. M. Grozav, I. M. Yaremiy, M. V. Vovk
 
Vol 13, No 1(49) (2015) Synthesis and the biological activity of 4-hydroxy-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazin-3-carboxylic acids trifluoromethyl-substituted anilides Abstract   PDF
L. A. Petrushova, I. V. Ukrainets, S. P. Dzyubenko, L. A. Grinevich
 
Vol 15, No 1(57) (2017) Synthesis and the diuretic activity of 8-aminosubstituted of 7-(2-hydroxy-3-p-metoxyphenoxypropyl-1)-3-methylxanthine Abstract   PDF
D. H. Ivanchenko, M. I. Romanenko, K. V. Aleksandrova, B. A. Samura, K. A. Duchenko, D. N. Sinchenko
 
Vol 13, No 1(49) (2015) Synthesis and the hypoglycemic activity of pyrazolidene-3-carboxylic acids and their derivatives exo-functionalized with the hydrazinilidene-1,3-thiazolidine fragment Abstract   PDF (Українська)
M. K. Bratenko, M. M. Barus, O. M. Denysenko, R. V. Rodik, M. V. Vovk, O. K. Yarosh
 
76 - 100 of 201 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>