Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13, No 4(52) (2015) The synthesis of 1,5-diaryl-4-arylthiopyrrolidin-2-ones by arylsulfenylation of styryl acetic acid N-arylamides Abstract   PDF
N. M. Tsyzoryk, I. Yu. Danyliuk, A. I. Vaskevych, R. I. Vaskevych, M. V. Vovk
 
Vol 13, No 3(51) (2015) The synthesis of 4-thiazolidinone derivatives using 2-(4-R-2-formylphenoxy)-N-(R’-phenyl)acetamides and their anti-inflammatory activity Abstract   PDF
S. M. Golota, K.. E. Danylyuk, T. I. Yushchenko, N. I. Voloshchuk, O. V. Bilyk, R. B. Lesyk
 
Vol 13, No 3(51) (2015) The synthesis of 6-R-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline- and 6-R-4-R’-2,2,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-carboxylic acids – the structural analogues of helquinoline Abstract   PDF
S. M. Medvedeva, M. E. Plaksina, Kh. S. Shikhaliev
 
Vol 12, No 4(48) (2014) The synthesis of bisphosphonate analogues of nucleotides – derivatives of (α-phenyl)(α-fluoro)methylenebisphosphonic acids Abstract   PDF (Українська)
S. V. Zasukha, O. I. Guzyr, G. P. Gudz, Yu. G. Shermolovich
 
Vol 14, No 1(53) (2016) The synthesis of new phosphonopeptidomimetics and their effect on the functional cardiac output Abstract   PDF (Русский)
E. R. Abdurakhmanova, N. O. Dorofeyeva, O. I. Lukashuk, O. V. Holovchenko, V. S. Brovarets
 
Vol 14, No 3(55) (2016) The synthesis of new pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-containing α-hydroxyphosphonic acids Abstract   PDF (Українська)
L. V. Muzychka, I. O. Yaremchuk, O. B. Smolii, R. I. Zubatyuk, O. V. Shishkin
 
Vol 14, No 3(55) (2016) The synthesis of N-[4-methyl(41-chlorophenyl)-2-R-phenylіmіnothіazol-3-yl]-morpholine derivatives by Hantzsch reaction Abstract   PDF (Українська)
L. O. Perekhoda, H. O. Yeromina, I. V. Drapak, I. A. Sych, A. M. Demchenko, S. O. Komykhov
 
Vol 15, No 2(58) (2017) The synthesis of spiro-2-oxindole-derivative imides of pyrrolidine-3,4-dicarboxylic acid with biogenous sulfur amino acid residues and their antihypoxic activity Abstract   PDF (Українська)
R. G. Redkin
 
Vol 15, No 3(59) (2017) The synthesis, physico-chemical properties, the antibacterial and antifungal activity of 2-[(5-(adamantane-1-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio]acetohydrazide ylidene derivatives Abstract   PDF (Українська)
V. M. Odyntsova
 
Vol 13, No 4(52) (2015) The synthesis, reactivity and the antimicrobial activity of substituted thieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thio(seleno)nes Abstract   PDF
D. O. Kolomieitsev, V. I. Markov, V. O. Astakhina, S. I. Kovalenko, S. A. Varenichenko, O. V. Kharchenko
 
Vol 14, No 1(53) (2016) The synthetic method for 1-(phenyl)alkyl-3-acyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decanes Abstract   PDF (Русский)
V. O. Kovtunenko, L. M. Potikha, T. S. Bulda, R. I. Zubatyuk, O. V. Shishkin
 
Vol 15, No 2(58) (2017) The synthetic potential and the biological action of 1(2)-amino-9,10-anthracenediones and their functional derivatives Abstract   PDF (Українська)
M. V. Stasevych, V. I. Zvarych, V. V. Lunin, V. P. Novikov, M. V. Vovk
 
Vol 14, No 2(54) (2016) The use of aliphatic aldehydes in the synthesis of new pyran annulated derivatives of 1h-2,1-benzothiazin-4-one 2,2-dioxide via domino-type interactions. The antimicrobial activity of the compounds synthesized Abstract   PDF
D. A. Lega, N. I. Filimonova, O. G. Geyderikh, V. P. Chernykh, L. A. Shemchuk
 
Vol 15, No 2(58) (2017) Validation of the method for hydrochlorothiazide assay in extemporaneous preparations Abstract   PDF
D. Alfred Ugbenbo, O. A. Zdoryk, N. Yu. Bevz, V. A. Georgiyants
 
Vol 14, No 1(53) (2016) [(N-Aryl)piperazinil]bythylpyrimidine derivatives with neurotropic and actoprotective properties Abstract   PDF (Русский)
S. A. Andronati, S. G. Soboleva, A. V. Zamkova, T. L. Karasyova, I. M. Rakipov, D. I. Tsymbal
 
126 - 140 of 140 Items << < 1 2 3 4 5 6