Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 11, No 3(43) (2013) The study of the structure – anticancer activity relationship of 4-thiazolidinone derivatives using multivariate adaptive regression splines Abstract   PDF (Русский)
O. T. Devinyak, R. B. Lesyk
 
Vol 14, No 1(53) (2016) The study of the three-component interaction between 1-ethyl-1H-2,1-benzothiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide, heterylcarbaldehydes and active methylene nitriles Abstract   PDF
D. A. Lega, V. P. Chernykh, L. A. Shemchuk
 
Vol 16, No 1(61) (2018) The study of the three-component interaction between isatin, α-amino acids and N,N’-di(3-carboxypropenoyl)-1,2-ethylenediamine and determination of the structure of the compounds obtained Abstract   PDF (Українська)
Ye. I. Syumka, L. A. Shemchuk, V. P. Chernykh, R. G. Redkin
 
Vol 13, No 3(51) (2015) The synthesis and analgesic properties of N-(benzyl)-2-hydroxy-9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxamides Abstract   PDF
I. V. Ukrainets, T. V. Alexeeva, O. O. Davydenko, V. V. Grinenko
 
Vol 13, No 4(52) (2015) The synthesis and anticancer properties of 2-(4-amino-5-methyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylsulfanyl)-N-(5-R-benzylthiazol-2-yl)-acetamides Abstract   PDF
Yu. V. Ostapiuk, V. S. Matiychuk, M. D. Obushak
 
Vol 14, No 1(53) (2016) The synthesis and biological properties of hydroxy-(alkoxy)substituted anilides of 4-hydroxy-2,2-dioxo-1h-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxylic acids Abstract   PDF (Русский)
I. V. Ukrainets, L. A. Petrushova, O. V. Gorokhova, L. V. Sidorenko
 
Vol 16, No 4(64) (2018) The synthesis and cyclofunctionalization of (1,3-thiazolidin-2-ylidene)ketones Abstract   PDF (Українська)
M. B. Litvinchuk, A. V. Bentya, N. Yu. Slyvka, M. V. Vovk
 
Vol 13, No 4(52) (2015) The synthesis and evaluation of the bactericidal activity of 4-(4-chloro-1H-imidazol-5-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-carbonitriles Abstract   PDF (Українська)
O. Ya. Mel’nyk, V. O. Chornous, N. D. Yakovychuk, N. V. Mel’nichenko, M. V. Vovk
 
Vol 11, No 3(43) (2013) The synthesis and investigation of vasoactive properties of new phosphorylated peptidomimetics Abstract   PDF (Українська)
I. N. Iakovenko, O. I. Lukashuk, K. M. Kondratyuk, A. V. Golovchenko, V. V. Zhyrnov, V. S. Brovarets
 
Vol 13, No 3(51) (2015) The synthesis and physicochemical properties of 2-(5-methoxyphenyl-1H-1,2,4-triazole-3-ylthio) acetonitriles and their iminoethers Abstract   PDF
Yu. G. Sameluk, A. G. Kaplaushenko
 
Vol 16, No 4(64) (2018) The synthesis and physicochemical properties of alkyl-2-(3-thio-5-(1Н-tetrazole-1-yl)methyl-4-R-4Н-1,2,4-triazole-3-yl)ethan(propan,benz)imidates Abstract   PDF
Yu. S. Frolova, A. H. Kaplaushenko
 
Vol 14, No 4(56) (2016) The synthesis and reactions of diacethyl(dialkoxycarbonyl) substituted hydroxycyclohexanones / A.I.Ismiyev, A.M.Maherramov, V.A.Sukach, M.V.Vovk Abstract   PDF (Русский)
A. I. Ismiyev, A. M. Maherramov, V. A. Sukach, M. V. Vovk
 
Vol 16, No 2(62) (2018) The synthesis and structural functionalization of 6-substituted 2,3-dihydroimidazo[2,1-b] [1,3]thiazol-5-ones Abstract   PDF (Українська)
L. M. Saliyeva, R. I. Vas’kevich, N. Yu. Slyvka, M. V. Vovk
 
Vol 15, No 3(59) (2017) The synthesis and study of vasoactive properties of new 4-functionalized 1,3-oxazoles containing the N-methyl-D-glucamine fragment in position 5 Abstract   PDF (Українська)
I. N. Iakovenko, E. R. Abdurakhmanova, O. V. Holovchenko, V. V. Zhirnov, V. S. Brovarets
 
Vol 14, No 2(54) (2016) The synthesis and the antimicrobial activity of anionarylation products containing the sulfonamide fragment Abstract   PDF (Українська)
Z. I. Yaniv, R. V. Symchak, O. V. Pokryshko, H. M. Tulaydan, V. S. Baranovskyy, S. I. Klymnyuk, B. D. Grishchuk
 
Vol 13, No 3(51) (2015) The synthesis and the antitubercular activity of 1-benzyl-4-hydroxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxamides Abstract   PDF
O. O. Davydenko
 
Vol 14, No 3(55) (2016) The synthesis and the biological activity of azolylthioacetic acids Abstract   PDF (Українська)
V. O. Chornous, A. O. Palamar, A. M. Grozav, M. V. Vovk
 
Vol 14, No 3(55) (2016) The synthesis and the study of antimicrobial properties of 5-r,r’-aminometylene derivatives of thiazolidine-2,4-dione and 4-thioxothiazolidine-2-one Abstract   PDF
G. О. Derkach, S. М. Golota, V. V. Zasidko, I. І. Soronovych, R. V. Kutsyk, R. B. Lesyk
 
Vol 16, No 2(62) (2018) The synthesis and transformation of 4-phosphorylated derivatives of 1,3-azoles Abstract   PDF (Українська)
E. R. Abdurakhmanova, K. M. Kondratyuk, O. V. Holovchenko, V. S. Brovarets
 
Vol 14, No 4(56) (2016) The synthesis, anti-inflammatory, analgesic and antimicrobial activities of ethyl 2-amino-4-alkyl-4,6-dihydropyrano[3,2c][2,1]benzothiazin-3-carboxylate 5,5-dioxides and triethylammonium 3-[(4-hydroxy-1-ethyl-2,2-dioxido-1h-2,1-benzothiazin-3-yl)alkyl]-1- Abstract   PDF
D. A. Lega, N. I. Filimonova, I. A. Zupanets, S. K. Shebeko, V. P. Chernykh, L. A. Shemchuk
 
Vol 13, No 3(51) (2015) The synthesis, computer prediction of the biological activity and the acute toxicity of 1-Ar-4-R-[1,2,4]triazolo[4,3-a] quinazolin-5(4H)-ones Abstract   PDF
S. Yu. Danylchenko, O. G. Drushlyak, S. M. Kovalenko
 
Vol 14, No 1(53) (2016) The synthesis, hypoglycemic activity and acute toxicity of new imidazole-thiazolidines hybrid structures Abstract   PDF (Українська)
V. O. Chornous, O. Ya. Melnyk, O. M. Hliebov, M. V. Tykhonenko, L. M. Sheremeta, O. K. Yarosh, O. M. Denysenko, R. V. Rodik, M. V. Vovk
 
Vol 13, No 4(52) (2015) The synthesis of 1,5-diaryl-4-arylthiopyrrolidin-2-ones by arylsulfenylation of styryl acetic acid N-arylamides Abstract   PDF
N. M. Tsyzoryk, I. Yu. Danyliuk, A. I. Vaskevych, R. I. Vaskevych, M. V. Vovk
 
Vol 11, No 3(43) (2013) The synthesis of 1-(triethylsilyl)-3-[4-(hetaryl)phenyl]-5-(trimethylsilyl)penta-1,4-diyn-3-ols Abstract   PDF (Українська)
Iaroslav Baglai, Valérie Maraval, Z. V. Voitenko, Yu. M. Volovenko, Remi Chauvin
 
Vol 13, No 3(51) (2015) The synthesis of 4-thiazolidinone derivatives using 2-(4-R-2-formylphenoxy)-N-(R’-phenyl)acetamides and their anti-inflammatory activity Abstract   PDF
S. M. Golota, K.. E. Danylyuk, T. I. Yushchenko, N. I. Voloshchuk, O. V. Bilyk, R. B. Lesyk
 
151 - 175 of 193 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>