[1]
Perekhoda, L.O., Yeromina, H.O., Drapak, I.V., Sych, I.A., Demchenko, A.M. and Komykhov, S.O. 2016. The synthesis of N-[4-methyl(41-chlorophenyl)-2-R-phenylіmіnothіazol-3-yl]-morpholine derivatives by Hantzsch reaction. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. 14, 3(55) (Sep. 2016), 52–57. DOI:https://doi.org/10.24959/ophcj.16.890.