[1]
Zvarych, V.I., Stasevych, M.V., Lunin, V.V., Novikov, V.P. and Vovk, M.V. 2015. N-acylation of amino-9,10-anthraquinones by the system of strong carboxylic acid – ammonium thiocyanate. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. 13, 3(51) (Sep. 2015), 26–31. DOI:https://doi.org/10.24959/ophcj.15.845.