(1)
Perekhoda, L. O.; Yeromina, H. O.; Drapak, I. V.; Sych, I. A.; Demchenko, A. M.; Komykhov, S. O. The Synthesis of N-[4-methyl(41-Chlorophenyl)-2-R-phenylіmіnothіazol-3-Yl]-Morpholine Derivatives by Hantzsch Reaction. J. Org. Pharm. Chem. 2016, 14, 52-57.