(1)
Zvarych, V. I.; Stasevych, M. V.; Lunin, V. V.; Novikov, V. P.; Vovk, M. V. N-Acylation of Amino-9,10-Anthraquinones by the System of Strong Carboxylic Acid – Ammonium Thiocyanate. J. Org. Pharm. Chem. 2015, 13, 26-31.