Perekhoda, L. O., Yeromina, H. O., Drapak, I. V., Sych, I. A., Demchenko, A. M., & Komykhov, S. O. (2016). The synthesis of N-[4-methyl(41-chlorophenyl)-2-R-phenylіmіnothіazol-3-yl]-morpholine derivatives by Hantzsch reaction. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry, 14(3(55), 52–57. https://doi.org/10.24959/ophcj.16.890