Zvarych, V. I., Stasevych, M. V., Lunin, V. V., Novikov, V. P., & Vovk, M. V. (2015). N-acylation of amino-9,10-anthraquinones by the system of strong carboxylic acid – ammonium thiocyanate. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry, 13(3(51), 26–31. https://doi.org/10.24959/ophcj.15.845