ZVARYCH, V. I.; STASEVYCH, M. V.; LUNIN, V. V.; NOVIKOV, V. P.; VOVK, M. V. N-acylation of amino-9,10-anthraquinones by the system of strong carboxylic acid – ammonium thiocyanate. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry, [S. l.], v. 13, n. 3(51), p. 26–31, 2015. DOI: 10.24959/ophcj.15.845. Disponível em: https://ophcj.nuph.edu.ua/article/view/ophcj.15.845. Acesso em: 1 dec. 2023.