Zvarych, V. I., M. V. Stasevych, V. V. Lunin, V. P. Novikov, and M. V. Vovk. 2015. “N-Acylation of Amino-9,10-Anthraquinones by the System of Strong Carboxylic Acid – Ammonium Thiocyanate”. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry 13 (3(51):26-31. https://doi.org/10.24959/ophcj.15.845.