Perekhoda, L. O., Yeromina, H. O., Drapak, I. V., Sych, I. A., Demchenko, A. M. and Komykhov, S. O. (2016) “The synthesis of N-[4-methyl(41-chlorophenyl)-2-R-phenylіmіnothіazol-3-yl]-morpholine derivatives by Hantzsch reaction”, Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry, 14(3(55), pp. 52–57. doi: 10.24959/ophcj.16.890.