Zvarych, V. I., Stasevych, M. V., Lunin, V. V., Novikov, V. P. and Vovk, M. V. (2015) “N-acylation of amino-9,10-anthraquinones by the system of strong carboxylic acid – ammonium thiocyanate”, Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry, 13(3(51), pp. 26–31. doi: 10.24959/ophcj.15.845.