[1]
L. O. Perekhoda, H. O. Yeromina, I. V. Drapak, I. A. Sych, A. M. Demchenko, and S. O. Komykhov, “The synthesis of N-[4-methyl(41-chlorophenyl)-2-R-phenylіmіnothіazol-3-yl]-morpholine derivatives by Hantzsch reaction”, J. Org. Pharm. Chem., vol. 14, no. 3(55), pp. 52–57, Sep. 2016.