[1]
V. I. Zvarych, M. V. Stasevych, V. V. Lunin, V. P. Novikov, and M. V. Vovk, “N-acylation of amino-9,10-anthraquinones by the system of strong carboxylic acid – ammonium thiocyanate”, J. Org. Pharm. Chem., vol. 13, no. 3(51), pp. 26–31, Sep. 2015.