Perekhoda, L. O., H. O. Yeromina, I. V. Drapak, I. A. Sych, A. M. Demchenko, and S. O. Komykhov. “The Synthesis of N-[4-methyl(41-Chlorophenyl)-2-R-phenylіmіnothіazol-3-Yl]-Morpholine Derivatives by Hantzsch Reaction”. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry, vol. 14, no. 3(55), Sept. 2016, pp. 52-57, doi:10.24959/ophcj.16.890.