Zvarych, V. I., M. V. Stasevych, V. V. Lunin, V. P. Novikov, and M. V. Vovk. “N-Acylation of Amino-9,10-Anthraquinones by the System of Strong Carboxylic Acid – Ammonium Thiocyanate”. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry, vol. 13, no. 3(51), Sept. 2015, pp. 26-31, doi:10.24959/ophcj.15.845.