Vol 17, No 2(66) (2019)

Table of Contents

NH-Polyfluoroalkyl іminophosphonates in the synthesis of α-amino-α-polyfluoroalkyl- γ-oxobutylphosphonic acids PDF (Українська)
O. V. Stanko, Y. P. Yelenich, P. P. Onys’ko, Yu. V. Rassukana 5-10
The synthesis and antimicrobial activity of 5-aroxy-2,6-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-d] pyridazine-1-ones PDF (Українська)
A. M. Grozav, M. Z. Fedoriv, V. O. Chornous, N. D. Yakovychuk, S. Ye. Deineka, S. V. Kemskyi 11-16
The synthesis of polisubstituted thienylpyrroles and the study of their activity as plant growth stimulators PDF (Українська)
O. I. Mikhedkina, O. S. Pelipets, I. V. Peretiatko, D. T. Kozhich, I. I. Melnik, O. V. Tsygankov, I. I. Klimenko, M. V. Vasyleiko 17-25
Acetylcholinesterase inhibitors with a thiazolium scaffold: structural features and binding modes PDF (Українська)
O. L. Kobzar, A. D. Ocheretniuk, I. M. Mischenko, O. P. Kozachenko, V. S. Brovarets, A. I. Vovk 26-32
The reactivity of propyl esters of 2-(benzoylamino)(1-R-2-oxoindoline-3-ylidene) acetic acids PDF (Українська)
O. M. Svechnikova, S. V. Kolisnyk, O. F. Vynnyk, O. O. Altukhov, T. A. Kostina 33-37
Development and validation of HPLC/UV-procedures for quantification of metronidazole in the blood and urine PDF
L. Yu. Klimenko, G. L. Shkarlat, Z. V. Shovkova, O. V. Kolisnyk 38-51
Development and validation of GLC/MS-procedure of doxylamine quantitative determination PDF (Українська)
L. Yu. Klimenko, S. M. Trut, T. A. Kostina, S. M. Poluyan 52-62