Vol 15, No 1(57) (2017)

Full Issue

View or download the full issue Без заголовку (Українська)

Table of Contents

Azolo[1,4]diazepines: the methods of synthesis and structural modification PDF (Українська)
S. V. Kemskii, A. V. Bolbut, Yu. V. Dmytriv, M. V. Vovk 3-27
Fragment-based drug design (FBDD) PDF (Українська)
A. P. Kryshchyshyn 28-44
The study of calixarenes complexation with phenols by RP HPLC PDF
O. I. Kalchenko, S. O. Cherenok, A. V. Solovyov, S. Yu. Suikov, V. I. Kalchenko 45-51
Synthesis and the diuretic activity of 8-aminosubstituted of 7-(2-hydroxy-3-p-metoxyphenoxypropyl-1)-3-methylxanthine PDF
D. H. Ivanchenko, M. I. Romanenko, K. V. Aleksandrova, B. A. Samura, K. A. Duchenko, D. N. Sinchenko 52-57
The presentation of regioselectivity of 1-ethyl-3-[4-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-а]azepin-3-yl)phenyl]thiourea cyclization with α-bromoketone PDF
L. O. Perekhoda, H. O. Yeromina, I. P. Storozhenko, N. V. Sheykina, I. V. Krasovskyi, M. V. Krasovska, S. A. Demchenko 58-63