Vol 16, No 4(64) (2018)

Table of Contents

Domino-reactions of isatins with 5-aminopyrazoles and 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione PDF (Українська)
N. I. Zemlyana, T. M. Karnozhitska, T. L. Pavlovska, O. V. Mazepa, V. I. Musatov, V. V. Lipson 3-10
The synthesis and physicochemical properties of alkyl-2-(3-thio-5-(1Н-tetrazole-1-yl)methyl-4-R-4Н-1,2,4-triazole-3-yl)ethan(propan,benz)imidates PDF
Yu. S. Frolova, A. H. Kaplaushenko 11-17
The synthesis and cyclofunctionalization of (1,3-thiazolidin-2-ylidene)ketones PDF (Українська)
M. B. Litvinchuk, A. V. Bentya, N. Yu. Slyvka, M. V. Vovk 18-27
The synthesis of derivatives of tetra(hexa)hydro[1,2,3]triazolo-[4,5-e][1,4]diazepines and their acylation PDF (Українська)
N. O. Syrota, S. V. Kemskiy, A. V. Bol’but, I. I. Chornobaev, V. V. Vovk 28-33
The synthesis, study of 6-((5-phenethyl-4-R-1,2,4-triazole-3-ylthio)pyridyn-3-yl)-(alkyl, heteryl)methanimines and their derivatives PDF
T. V. Ignatova, A. H. Kaplaushenko, Yu. S. Frolova 34-39
Development and validation of GLC/FID- and GLC/MS-procedures of secnidazole determination by the methods of additions PDF
O. V. Shovkova, L. Yu. Klimenko, Z. V. Shovkova, M. O. Savchenko 40-47
Determination of the quantitative content of procyanidins in hawthorn fruits PDF
N. V. Sydora, A. M. Kovalyova, I. A. Danylova 48-51
Application of thin layer chromatography and color tests in the analysis of metronidazole PDF (Українська)
L. Yu. Klimenko, G. L. Shkarlat, Z. V. Shovkova, N. O. Prokhorenko 52-58