Vol 13, No 2(50) (2015)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

Heterocyclization of amides of alkenylcarboxylic acids PDF (Українська)
N. M. Tsyzoryk, A. I. Vaskevich, M. V. Vovk 3-29
Synthesis and alkylation of 6-(1H-benzimidazol-2-yl)-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-ones PDF
S. V. Vlasov, S. M. Kovalenko, V. P. Chernykh, K. Yu. Krolenko 30-34
Polymorphism and the analgesic activity of N-(3-pyridylmethyl)-4-hydroxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxamide PDF
I. V. Ukrainets, O. V. Mospanova, N. L. Bereznyakova, O. O. Davydenko 41-46
Synthesis and N-alkylation of diethyl 4,7-dihydroazolo[1,5-a]pyrimidin-5,6-dicarboxylates PDF
M. O. Kolosov, M. J. K. Al-Ogaili, O. G. Kulyk, V. D. Orlov 47-51
Multicomponent synthesis of substituted N-aryl-4-aryl(3-pyridinyl-5-cyano)-6-(3,4-dihydroxybenzoylmethylsulphanyl)-2-methylnicotinamides, 6-allyl(carbamoylmethyl)sulphanyl-N-(4-chlorophenyl)-3-cyano-4-hetaryl-2-methyl-1,4-dihydronicotinamides and their antiradical and membrane-stabilizations properties PDF (Українська)
V. D. Dyachenko, O. O. Gonchar, I. V. Dyachenko 52-56
Phosphonomethylated derivatives of dinitroanilines PDF (Українська)
A. L. Chuiko, Yu. V. Korotkiy, V. A. Bondar 57-63
Screening of the antiviral activity in the range of C5 and N3 substituted 4-thiazolidinone derivatives PDF
D. V. Kaminskyy 64-69
Development of the quantitative determination method of the active ingredients in Altabor substance PDF
T. V. Krutskykh, A. S. Shalamay 70-74
Development of the methods for identification and quantitative determination of Epifine – a new perspective anticonvulsant PDF
L. O. Perekhoda 75-79